Proszę czekać...
zamknij

Polityka Prywatności Lactalis Polska

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.lactalis.pl lub innych domenach administrowanych przez Lactalis Polska Sp. z o.o. odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności (dalej „Serwis”).

Użytkownik (zgodnie z definicją zawartą poniżej) korzystający z Serwisu lub przekazujący Dane osobowe, akceptuje zasady opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

W przypadku braku zgody na treść Polityki Prywatności, Użytkownik nie powinien używać Serwisu i przekazywać Danych osobowych do Lactalis Polska Sp. z o.o.

W określonych przypadkach, określone informacje dotyczące ochrony prywatności będą przekazywane dodatkowo lub Użytkownik będzie proszony o wyrażenie określonej, dobrowolnej zgody, bezpośrednio w miejscu i w momencie, w których podaje swoje Dane osobowe do Lactalis Polska Sp. z o.o. lub wchodzi w interakcje z Lactalis Polska Sp. z o.o.

I. Definicje:

Administrator: Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098562, NIP 5211002843, REGON 010741651, kapitał zakładowy 49.972.000 PLN.

Dane:  wszelkie informacje, dane elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, programy, aplikacje, wzory, wzory użytkowe, znaki, linki, komentarze, znaki towarowe, kody, symbole, wizerunki, nagrania, artystyczne wykonania, wpisy, dźwięki niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora lub na jego zlecenie.

Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO: oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Strona internetowa Lactalis: strony internetowe Lactalis Polska Sp. z o.o. w tym w szczególności www.lactalis.pl oraz wszystkie inne strony internetowe lub aplikacje, zarówno te, które są w jak i tych, do których dostęp następuje za pośrednictwem stron internetowych lub platform obsługiwanych przez lub w imieniu Lactalis Polska Sp. z o.o. w tym do jakichkolwiek stron internetowych lub stron markowych na platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook czy YouTube), oraz aplikacji udostępnianych lub używanych przez takie strony internetowe czy platformy podmiotów trzecich, które działają przez lub w imieniu spółek należących do tej samej grupy kapitałowej, co Lactalis Polska Sp. z o.o.

Usługa: usługa realizowane w ramach Serwisu.

Użytkownik lub Użytkownicy: użytkownik Serwisu.

II. Administrator

Administratorem Danych osobowych jest Lactalis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098562, NIP 5211002843, REGON 010741651, kapitał zakładowy 49.972.000 PLN.

Adres e-mail: RODO@lactalis.pl

III. Gromadzenie Danych Osobowych

Dane osobowe na temat Użytkownika mogą być gromadzone przez Lactalis Polska Sp. o. o. z szeregu źródeł, m.in:

a) przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika

Lactalis Polska Sp. z o. o. może otrzymać Dane osobowe Użytkownika bezpośrednio od niego za jego zgodą w konkretnym celu, w tym:

  • osobiste informacje kontaktowe Użytkownika, tj. wszelkie informacje, które pozwalają Lactalis Polska Sp. z o. o. na bezpośredni kontakt z Użytkownikiem (np. imię i nazwisko, adres domowy lub adres e-mail, a także numer telefonu);
  • informacje zwrotne od Użytkownika, w tym informacje przekazane przez Użytkownika w których dzieli się on z Lactalis Polska Sp. z o.o. swoimi wrażeniami czy spostrzeżeniami na temat swoich doświadczeń korzystania z produktów i usług Lactalis Polska sp. o.o.
  • informacje demograficzne, w tym data urodzenia, wiek, płeć, lokalizacja (np. kod pocztowy, miejscowość i państwo oraz glokalizacja), ulubione produkty, hobby, zainteresowania oraz informacje na temat gospodarstwa domowego i stylu życia;
  • treści generowane przez Użytkownika-konsumenta, łącznie z wszelkimi treściami (np. zdjęcia, filmy i osobiste historie), tworzonymi i udostępnianymi przez niego (i być może również innym) umieszczonymi na Stronie internetowej Lactalis.

b) podczas interakcji Użytkownika ze Stroną internetową Lactalis. 

Serwis oraz Strona internetowa Lactalis wykorzystują pliki Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat tych technologii oraz praw Użytkownika z nimi związanych znajdują się na stronie Polityka Cookies.

Rodzaje informacji, które gromadzimy automatycznie: informacje o używanej przeglądarce internetowej; informacje o stronach internetowych, które Użytkownik odwiedził; adres IP Użytkownika; hiperłącza, na które kliknął Użytkownik; nazwa Użytkownika; zdjęcie profilowe, płeć, informacje o sieci i inne informacje przekazywane przez Użytkownika podczas korzystania ze Stron internetowych stron trzecich (np. użycie funkcji „Lubię to” na portalu Facebook lub funkcji „+1” na Google+) informacje o stronach odwiedzonych przed wejściem na Stronę internetową Lactalis.

c) za pośrednictwem interakcji off-line z Użytkownikiem, w tym poprzez kontakty przez serwisy obsługi konsumenta Lactalis Polska Sp. z o.o.

d) z innych źródeł, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje Danych osobowych, które gromadzimy z innych źródeł to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa Użytkownika, numer telefonu, wiek, data urodzenia, płeć, treści tworzone przez Użytkownika, posty i inne treści przekazywane na Stronie internetowej Lactalis.

Strona internetowa Lactalis jest zaprojektowana i przeznaczona dla dorosłych Użytkowników.

Lactalis Polska Sp. z o.o. nie pozyskuje ani nie gromadzi świadomie Danych Osobowych dzieci w wieku poniżej 18 lat. W przypadku wykrycia, że Lactalis Polska Sp. z o.o. przypadkowo zgromadził Dane Osobowe od dzieci w wieku poniżej 18 lat, zostaną one bezzwłocznie usunięte.

IV. Wykorzystanie Danych Osobowych

Lactalis Polska Sp. z o.o. gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów, dla których dane te zostały pozyskane.

Lactalis Polska Sp. z o.o. może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika dla niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • procesowanie zgłoszeń i pytań użytkowników

kategorie przetwarzanych danych: Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, wiek, płeć, kraj, korespondencja z Użytkownikiem dotycząca kierowanych przez niego żądań i oczekiwań, a także Dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

cel: Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. Dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika, procesowaniu reklamacji Użytkownika dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą elektroniczną czy telefonicznie, a także w przypadku gdy zaistnieje konieczność kontaktu z Użytkownikiem. Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. Dane osobowe w celu lepszego zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Użytkowników i poprawienia w ten sposób swoich usług, produktów oraz marek, a także dla celów statystycznych.

okres przechowywania danych: Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzał ww. Dane osobowe do czasu definitywnego zakończenia procesowania zgłoszenia Użytkownika. Jeśli Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie podstawa prawna, wówczas Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych osobowych

udostępnienie danych osobowych: Lactalis Polska Sp. z o.o. przekazuje Dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, kancelariom prawnym, wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej.

podstawa prawna: Gromadzenie Danych osobowych Użytkownika przez Lactalis Polska Sp. z o.o. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności w celu lepszego zrozumienia przez Lactalis Polska Sp. z o.o. potrzeb oraz oczekiwań konsumentów i poprawienia w ten sposób usług, produktów oraz marek Lactalis Polska Sp. z o.o. oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika, dla celów analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Lactalis Polska Sp. z o.o. potrzebuje zgody Użytkownika w celu przetwarzania pytań Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Po wycofaniu zgody, Lactalis Polska Sp. z o.o. nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

 

  • usługa newsletter

kategorie przetwarzanych danych: Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, kraj, adres e-mail i numer telefonu, identyfikator Użytkownika, hasło, wiek, ustawienia konta, Dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

cel: Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Newsletter i umożliwienia otrzymywania za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Lactalis Polska Sp. z o.o.
Lactalis Polska Sp. z o.o. może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika również w celu dostosowania komunikatów marketingowych, zrozumienia ich skuteczności oraz zapewnienia, że Użytkownik otrzyma najbardziej odpowiednie komunikaty, a także w celu lepszego zrozumienia przez Lactalis Polska Sp. z o.o. potrzeb Użytkownika oraz oczekiwań i poprawienia w ten sposób usług, produktów oraz marek. Lactalis Polska Sp. z o.o. może również przetwarzać Dane osobowe w celu uaktualniania listy osób, które nie życzą sobie kontaktu, jeżeli Użytkownik zwrócił się o niekontaktowanie się.

okres przechowywania danych: Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przechowywał Dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Newsletter. Jeśli przetwarzanie danych przez Lactalis Polska Sp. z o.o. następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie podstawa prawna, wówczas Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych osobowych.

udostępnienie danych osobowych: Lactalis Polska Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie Newsletter.

podstawa prawna: Przetwarzanie Danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Newsletter lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Lactalis Polska Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać Dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Lactalis Polska Sp. z o.o. potrzebuje zgody Użytkownika w celu wysyłania do Niego/Niej bezpośrednich informacji marketingowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Po wycofaniu zgody, Lactalis Polska Sp. z o.o. nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. 

 

  • marketing bezpośredni produktów Lactalis Polska Sp. z o.o.

kategorie przetwarzanych danych: Dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, płeć (jeśli Użytkownik udzieli takiej informacji) oraz dane o produktach i ofertach otwartych na Stronie internetowej Lactalis przez Użytkownika.

cel: Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. Dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń - pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą. Lactalis Polska Sp. z o.o. może również przetwarzać Dane osobowe w celu uaktualniania listy osób, które nie życzą sobie kontaktu, jeżeli Użytkownik zwrócił się o niekontaktowanie się.

okres przechowywania danych: Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przechowywał Dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej zgody Użytkownika.

udostępnienie danych osobowych: Dane osobowe będą przekazywane przez Lactalis Polska Sp. z o.o. Zaufanym Partnerom czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia usługi marketingu bezpośredniego na rzecz Lactalis Polska Sp. z o.o. Dane te nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim.

podstawa prawna: Przetwarzanie Danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Po wycofaniu zgody, Lactalis Polska Sp. z o.o. nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. 

  • Wyszukiwanie online

kategorie przetwarzanych danych: W zależności od częstotliwości interakcji online Użytkownika z Lactalis Polska Sp. z o.o., dane te mogą obejmować korzystanie ze Strony internetowej Lactalis, dane o pochodzeniu Użytkownika, szczegóły dotyczące loginu, strony odwiedzone przez Użytkownika, nagrania wideo oglądane przez Użytkownika, reklamy zaznaczone przez Użytkownika, produkty, których Użytkownik szukał, lokalizacja Użytkownika, czas trwania wizyty Użytkownika, adres IP, informacje o przeglądarce, unikalny identyfikator przyznawany każdemu odwiedzającemu Użytkownikowi oraz datę wygaśnięcia takiego identyfikatora.

cel: Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. Dane osobowe w celu umożliwienia należytego funkcjonowania Strony internetowej Lactalis, należytego wyświetlania jej zawartości, utworzenia oraz zapamiętania karty; personalizacji interfejsu, takiej jak wybór języka, parametrów urządzania Użytkownika a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony Internetowej Lactalis oraz w celach statystycznych.

okres przechowywania danych: Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przechowywał Dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej podstawy prawnej wskazanej niżej w podpunkcie podstawa prawna.

podstawa prawna: Przetwarzanie Danych osobowych związanych z plikami Cookies następuje z uwagi na prawnie uzasadniony interes Lactalis Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. m. in. utrzymanie bezpieczeństwa Strony internetowej Lactalis i umożliwienie jej funkcjonowania. W przypadku, gdy celem jest poprawienie ofert lub usług Lactalis Polska Sp. z o.o. lub przesyłanie reklam czy dostarczanie dopasowanej treści przetwarzanie następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Po wycofaniu zgody, Lactalis Polska Sp. z o.o. nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. 

  • Działalność promocyjna

kategorie przetwarzanych danych: Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko adres e-mail i numer telefonu, wiek, płeć, Dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania, zdjęcie, profil mediów społecznościowych, a także informacje przekazane w konkursie.

cel: Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. Dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika którą Użytkownik zgłasza w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie. Dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane do tego, aby Lactalis Polska Sp. z o.o. mógł kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości Uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

okres przechowywania danych: Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przechowywał Dane osobowe Użytkownika przez okres 100 dni po zakończeniu konkursu.

udostępnienie danych osobowych: Dane osobowe będą przekazywane przez Lactalis Polska Sp. z o.o. Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

podstawa prawna: Przetwarzanie Danych osobowych następuje na zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych.
Dodatkowo Lactalis Polska Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać Dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. dla celów statystycznych, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  • Treść generowana przez użytkowników

kategorie przetwarzanych danych: W zależności od tego jak często Użytkownik wchodzi w interakcję z Lactalis Polska Sp. z o.o. dane te mogą obejmować: imię i nazwisko lub pseudonim, adres email, zdjęcie, opis osobisty lub preferencje, profil mediów społecznościowych, inne informacje dotyczące Użytkownika, które udostępnił (np. kontaktując się z Lactalis Polska Sp. z o.o. lub dodając własną treść, np. zdjęcie, recenzję lub pytanie w aplikacjach, lub przez uczestnictwo w zawodach, grze, ankiecie).

cel: Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza ww. Dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika. Są to Dane osobowe zebrane przez Lactalis Polska Sp. z o.o., gdy Użytkownik przekazuje Lactalis Polska Sp. z o.o. pewną treść na Stronie internetowej Lactalis (w tym jednej z platform mediów społecznościowych) lub gdy akceptuje ponowne wykorzystanie przez Lactalis Polska Sp. z o.o. treści, którą umieścił na platformach mediów społecznościowych. Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza te Dane osobowe w celach statystycznych oraz aby lepiej zrozumieć potrzeby oraz oczekiwania Użytkowników i konsumentów i w ten sposób poprawić jakość swoich usług, produktów oraz marek.

okres przechowywania danych: Lactalis Polska Sp. z o.o. będzie przechowywał Dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej podstawy prawnej wskazanej niżej w podpunkcie podstawa prawna.

udostępnienie danych osobowych: Dane osobowe będą przekazywane przez Lactalis Polska Sp. z o.o. Zaufanym Partnerom czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji celu, o którym mowa wyżej.

podstawa prawna: Przetwarzanie Danych osobowych następuje na zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych.
Dodatkowo Lactalis Polska Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać Dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. dla celów statystycznych lub poprawy jakości swoich usług produktów oraz marek (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

V. Udostępnianie Danych Osobowych

Lactalis Polska Sp. z o.o. nie przekazuje Danych osobowych żadnym osobom trzecim, które zamierzają wykorzystywać je w celach bezpośredniego marketingu, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę w tym zakresie. 

Lactalis Polska Sp. z o.o. może udostępniać Dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w innych celach, jednak wyłącznie w następujących przypadkach:

a) na rzecz podmiotów powiązanych z Lactalis Polska Sp. z o.o. lub spółek zależnych w legalnych celach biznesowych;

b) na rzecz usługodawców, agentów lub wykonawców do świadczenia usług w imieniu Lactalis Polska Sp. z o.o. , przy czym dostęp osób trzecich do Danych osobowych Użytkownika nastąpi wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zapewniającej Danym osobowych Użytkownika przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa i przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie ochrony Danych osobowych jak jest w Lactalis Polska Sp. z o.o. (np. stronom trzecim odpowiedzialnym za dostarczanie Użytkownikowi produktu lub usługi, np. firmie dostawczej lub kurierskiej dostarczającej Użytkownikowi zamówiony produkt);

c) w przypadku, gdy Lactalis Polska Sp. z o.o. zostanie do tego zobowiązane na mocy prawa lub też w sytuacji, gdy takie ujawnienie, według oceny Lactalis Polska Sp. z o.o. dokonanej w dobrej wierze, jest niezbędne dla zastosowania się do procesów prawnych lub odpowiedzi na wszelkie roszczenia.

VI. Prawa Użytkownika w zakresie Danych Osobowych

Użytkownik ma prawo do:

prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, które są przechowywane przez Lactalis Polska Sp. z o.o. na zasadach określonych w RODO. Lactalis Polska Sp. z o.o. może zażądać rozsądnej opłaty biorąc pod uwagę koszty administracyjne udzielenia takich informacji. Wnioski ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne lub powtarzające się mogą pozostać bez odpowiedzi. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do poprawienia danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich Danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do usunięcia danych: Użytkownik ma prawo do usunięcia jakichkolwiek Danych osobowych przetwarzanych przez Lactalis Polska Sp. z o.o. Prawo to nie będzie zrealizowane przez Lactalis Polska Sp. z o.o. m. in. w przypadku niezakończonego postępowania w ramach procesowania zgłoszeń Użytkowników. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Lactalis Polska Sp. z o.o.: Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Jego/Jej Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Lactalis Polska Sp. z o.o. W takiej sytuacji Lactalis Polska Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Jego/Jej Danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, który będzie nadrzędny wobec interesu Użytkownika albo z powodu roszczeń prawnych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do przenoszenia danych: W przypadku gdy Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie Jego/Jej zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie Danych osobowych, które zostały przekazane Lactalis Polska Sp. z o.o. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przez Lactalis Polska Sp. z o.o. przetwarzania Jego/Jej Danych osobowych. Prawo to oznacza, że przetwarzanie przez Lactalis Polska Sp. z o.o. Danych osobowych Użytkownika zostanie ograniczone do przechowywania i nie będą one wykorzystywane ani przetwarzane w inny sposób. Ma ono zastosowanie w ograniczonych przypadkach określonych w RODO, a więc (i) Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, na okres pozwalający Lactalis Polska Sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Lactalis Polska Sp. z o.o. nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Lactalis Polska Sp. z o.o. – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Lactalis Polska Sp. z o.o. są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania: W celu zrealizowania tego prawa Użytkownik powinien kliknąć link „wypisz się” w jakimkolwiek emailu lub komunikacie, który został do Niego/Niej wysłany przez Lactalis Polska Sp. z o.o. W celu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo wycofania zgody w każdym momencie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych opartego na zgodzie: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Lactalis Polska Sp. z o.o. Jego/Jej Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie takie opiera się na zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo do skontaktowania się z organem ochrony Danych osobowych w celu złożenia skargi na działania Lactalis Polska Sp. z o.o. w obszarze ochrony Danych osobowych oraz prywatności. Lactalis Polska Sp. z o.o. prosi Użytkowników, aby przed skorzystaniem z tego prawa skontaktowali się pod adresem e-mail: RODO@lactalis.pl

prawo do dezaktywowania plików cookies: Użytkownik ma prawo do dezaktywowania plików Cookies. Ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki Cookies, jednakże można je łatwo zmienić w wyszukiwarce Użytkownika. Wiele plików Cookies jest wykorzystywanych w celu zwiększenia użyteczności oraz polepszenia funkcjonalności stron internetowych lub aplikacji. Z tego względu wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych części Strony internetowej Lactalis. W celu uzyskania dalszych informacji Lactalis Polska Sp. z o.o. sugeruje zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w menu "Pomoc" w używanej przeglądarce lub informacjami zamieszczonymi pod linkiem http://www.aboutcookies.org

prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do bycia poinformowanym w sposób jasny, przejrzysty i łatwo zrozumiały odnośnie tego w jaki sposób Lactalis Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Jego/Jej Dane osobowe, a także na temat swoich praw. Lactalis Polska Sp. z o.o. zapewnia realizację przedmiotowego prawa poprzez opublikowanie Polityki Prywatności na Stronie internetowej Lactalis.

Wszelkie informacje zostaną udzielone przez Lactalis Polska Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki – co do zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten będzie przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Lactalis Polska Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.


VII. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Lactalis Polska Sp. z o.o. wdrożyło szereg środków bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Lactalis Polska Sp. z o.o. są zabezpieczone przed modyfikacją, usunięciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub nabyciem jak również przed bezprawnym przetwarzaniem, co regulują odpowiednie przepisy RODO oraz polskiego prawa w zakresie procedur przetwarzania Danych osobowych.

VIII. Przechowywanie Danych Osobowych

Lactalis Polska Sp. z o.o. przechowuje Dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla określonych celów, uwzględniając również potrzebę udzielenia odpowiedzi na zapytania i reklamacje lub rozstrzygnięcia problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług, a także zastosowania się do obowiązujących przepisów  prawa.

IX. Facebook

Na Stronie internetowej Lactalis znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA.

Po kliknięciu przycisku następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a przeglądarką internetową Użytkownika. Facebook otrzyma wtedy informację, że Użytkownik pod swoim adresem IP odwiedził Stronę internetową Lactalis. Jeśli Użytkownik kliknie na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość Strony internetowej Lactalis może zostać podlinkowana do Jego/Jej profilu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach Facebooka.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Jego/Jej odwiedzin na Stronie internetowej Lactalis, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

X. ZMIANY

Lactalis Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie poprzez otrzymanie odpowiedniej wiadomości na stronie www.lactalis.pl.

Polityka Prywatności wchodzi w życie od 25 maja 2018 roku.